Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodejcem (dodavatelem) a zákazníkem.

Prodejce (dodavatel): LiWest Group s.r.o.
Sídlo: Korunní 104/810 Budova C, 101 00 Praha 10
Kontakt: Tel:  272 650 253, 775 901 660, e-mail: info@green-world.czwww.world-food.cz

Kupující

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba starší 18 let, která učiní objednávku zboží u společnosti LiWestGroup s.r.o. a to buď prostřednictvím elektronické objednávky na stránkách www.world-food.cz, e-mailem nebo osobně na adrese společnosti.

Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a dále příslušnými právními předpisy v jejich platném znění: Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník a zákon 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu toto zboží převzít a uhradit za ně kupní cenu včetně nákladů za doručení.

Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jsou mu jasné a srozumitelné, zavazuje se jimi řídit a akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně expedičních a dopravních nákladů.

Objednávka zboží

Kupující má možnost učinit objednávku zboží těmito způsoby, přičemž v okamžiku, kdy tak učiní, je objednávka brána jako závazná:

Po registraci na www.world-food.cz

 • se správným a úplným vyplněním svých údajů
 • E-mailem na info@green-world.cz s vedením svých kontaktních údajů včetně poštovní adresy a přesným označením kupovaného výrobku (výrobků).
 • Osobním odběrem na adrese společnosti po předchozí telefonické domluvě na tel: +420 272 650 253 nebo +420 775 901 660

Prodávající se zavazuje potvrdit kupujícímu objednávku bez zbytečného odkladu. Potvrzení objednávky musí obsahovat tyto údaje:

 • Identifikaci kupujícího
 • Druh zboží
 • Počet kusů
 • Cenu zboží
 • Cenu včetně přepravních nákladů
 • Doručovací adresu

Cena a způsob doručení

Ceny uvedené u zboží v Katalogu na www.world-food.cz jsou včetně DPH. V případě zasílání zásilky se zbožím poštou, je tak učiněno vždy formou dobírky, a to nejpozději do 5 dnů od potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není na skladě a není tedy možné je ve stanoveném termínu odeslat, bude kupující na tuto skutečnost upozorněn a lhůta pro dodání zboží bude prodloužena.

Reklamace

V případě obdržení poškozeného zboží má kupující právo je reklamovat. Reklamaci musí podat do 3 dnů po obdržení zásilky, přičemž musí dodržet následující postupy:

 1. Neprodleně informovat společnost LiWest Group s.r.o. e-mailem nebo telefonicky o poškozené zásilce s uvedením všech potřebných údajů: Jméno, adresa, číslo objednávky, druh a identifikace poškozeného zboží včetně popisu poškození.
 2. Vrátit poškozené zboží na adresu společnosti LiWest, která mu následně na své náklady zašle nové.